Văn bản mới Văn bản mới

 • 2249/QĐ-UBND (30/08/2019)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn...
 • 23/2019/QĐ-UBND (26/08/2019)
  Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa...
 • 2071/QĐ-UBND (14/08/2019)
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh...
 • 20/2019/QĐ-UBND (26/07/2019)
  ban hành quy định mực nước hạ thấp cho phép trong các tầng chứa nước...
 • 19/2019/QĐ-UBND (22/07/2019)
  Ban hành bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể trên địa...