Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2019/QĐ-UBND (13/06/2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định...
 • 10/2019/QĐ-UBND (12/06/2019)
  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • 1338/QĐ-UBND (29/05/2019)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Lao...
 • 08/2019/QĐ-UBND (08/05/2019)
  phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,...
 • 1108/QĐ-UBND (06/05/2019)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lâm...