Văn bản mới Văn bản mới

 • 38/QĐ-UBND (09/01/2020)
  công bố danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan...
 • 3183/QĐ-UBND (22/11/2019)
  Công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ...
 • 52/CT-BTTTT (11/11/2019)
  Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông...
 • 29/2019/QĐ-UBND (01/11/2019)
  Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND...
 • 27/2019/QĐ-UBND (29/10/2019)
  ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài...