Văn bản mới Văn bản mới

 • 29/2019/QĐ-UBND (01/11/2019)
  Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND...
 • 27/2019/QĐ-UBND (29/10/2019)
  ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài...
 • 11/2019/TT-BTTTT (22/10/2019)
  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT...
 • 24/2019/QĐ-UBND (10/09/2019)
  ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp...
 • 2358/QĐ-UBND (09/09/2019)
  Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động...