Văn bản mới Văn bản mới

 • 3839/QĐ-UBND (20/11/2020)
  Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách nhà nước 9...
 • 3363/QĐ-UBND (20/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành;...
 • 3373/QĐ-UBND (20/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,...
 • 3390/QĐ-UBND (20/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế...
 • 3371/QĐ-UBND (16/11/2020)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ...