Văn bản mới Văn bản mới

 • 15/2020/QĐ-UBND (14/08/2020)
  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu...
 • 2075/QĐ-UBND (23/07/2020)
  Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực phí, lệ phó thuộc...
 • 2061/QĐ-UBND (22/07/2020)
  Công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng...
 • 13/2020/TT-BTTTT (03/07/2020)
  Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng...
 • 105/KH-UBND (22/06/2020)
  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.