Quy hoạch và phát triển Quy hoạch và phát triển

Dự án - đấu thầu - mua sắm công Dự án - đấu thầu - mua sắm công

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm... (14.09.2017)
Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc phê duyệt...