Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 11/3/2019 đến 15/03/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 11/3/2019 đến 15/03/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 11/3/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Long Thọ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Phước Long Thọ mời)

HT UBND xã
Phước Long Thọ

 

- 8 giờ 30, Dự họp giao ban Tổ dân cư xã Lộc An.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã Lộc An mời)

HT UBND xã Lộc An

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2018.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Thứ Tư, ngày 13/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ và quản lý đất đai.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

 

- 8 giờ 30, Dự họp tổng kết ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

- 9 giờ, Khảo sát thực tế việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A
Các địa điểm

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 14/3/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của liên ngành LĐ-TBXH, Y tế, NHCSXH, BHXH.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản và vệ sinh chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(TTr.HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND, P.NNPTNT, P.TNMT, HĐND và UBND các xã, thị trấn)

Các địa điểm

Gấm

Thứ Sáu, ngày 15/3/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Buổi nói chuyện chuyên đề "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ đổi mới".

PCT HĐND huyện

 

(Hội LHPN huyện mời)

Hội trường A

 

 

       

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 09 tháng 3 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác