Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06/5/2019 đến 10/5/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06/5/2019 đến 10/5/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 06/5/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ban Tiếp

công dân

L/đ: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UBKT.HU, VP.HU, TTra, P.TNMT, VP.HĐND và UBND, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Thường trực HĐND huyện

 

(Đoàn ĐBQH tỉnh mời)

Hội trường C1, TTHN tỉnh

 

Thứ Ba, ngày 07/5/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/5/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 5/2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV Huyện ủy

 

Thứ Năm, ngày 09/5/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 30 chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện".

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Gấm, Khang

Thứ Sáu, ngày 10/5/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 05 tháng 5 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác