Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 17/6/2019 đến 21/6/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 17/6/2019 đến 21/6/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 17/6/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 18/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực Giao thông, Thủy lợi, Điện.

Thường trực và Ban KT-XH HĐND huyện

 

(L/đ: TTr.HĐND huyện; UBND huyện; Ban KT-XH; P.KTHT; P.NNPTNT; VP HĐND và UBND huyện; BQLDA ĐTXD; Điện lực Đất Đỏ; TTr. HĐND và UBND các xã: LM, P.Hội, LT, LD.

Xã Long Mỹ, xã Phước Hội, xã Long Tân, xã Láng Dài.

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 19/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị UBMTTQVN huyện lần II, NK 2019-2024.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

Sáng

- 07 giờ 30, Dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường B – TTHN tỉnh

 

- 8 giờ, Dự khảo sát và làm việc về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh mời)

Thị trấn Đất Đỏ và xã Láng Dài

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu QH tỉnh với cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

Hội trường A

 

- 15 giờ 30, Dự họp Tổ Kinh tế - Xã hội xây dựng báo cáo chính trị.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

 

Thứ Sáu, ngày 21/6/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 15 tháng 6 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác