Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 24/6/2019 đến 28/6/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 24/6/2019 đến 28/6/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 24/6/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp ĐKT theo QĐ 1662 góp ý Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐKT theo QĐ 1662 mời)

Phòng họp A

 

Thứ Ba, ngày 25/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Long Thọ 06 tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã PLT mời)

Hội trường UBND xã PLT

 

- 8 giờ 30, Dự họp Tổ Kinh tế - Xã hội xây dựng báo cáo chính trị.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Hội trường B

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021, sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Hội LHPN huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HLHPN huyện mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự 03 Tổ vận động thu hồi quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định theo Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT ngày 25/9/2017 của STNMT.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường B

 

- 14 giờ, Dự họp Chi bộ VP HĐND và UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(CB VP HĐND và UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Thứ Tư, ngày 26/6/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi khảo sát cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về:

+ Đề án xây dựng và hoàn thiện mô hình của một số loại hình tổ chức Đảng;

+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị;

+ Một số nội dung khác.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Thứ Năm, ngày 27/6/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cả ngày.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

- 10 giờ, Dự Lễ kỷ niệm 46 năm ngày mất của AHLLVT Châu Văn Biếc.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND xã Long Mỹ mời)

Đền LS xã Long Mỹ

 

Chiều

- 15 giờ 30, Dự Hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng huyện Đất Đỏ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Thứ Sáu, ngày 28/6/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi khảo sát cơ sở.

 

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 22 tháng 6 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác