Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 05/8/2019 đến 09/8/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 05/8/2019 đến 09/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 05/7/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban Tiếp

công dân

L/đ: Ban Pháp chế, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ, UBND TT Phước Hải

Trụ sở Tiếp công dân huyện

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 06/8/2019

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 07/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát tình hình khai thác tại Mỏ đá Puzolan của Công ty TNHH Lê Chính.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Công ty TNHH
Lê Chính

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 08/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 8 giờ 30, Dự họp giao ban xã Lộc An.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND xã Lộc An mời)

Hội trường UBND xã Lộc An

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 09/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của BCT (khóa X); Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của BCHTW Đảng.

Thường trực HĐND huyện

 

(Tỉnh ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị nghe nói chuyện thời sự 6 tháng đầu năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

 

Đất Đỏ, ngày 03 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác