Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 12/8/2019 đến 16/8/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 12/8/2019 đến 16/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự khảo sát công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020 tại các trường trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Các trường trên địa bàn huyện

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Khảo sát tình hình khai thác tại Mỏ đá Puzaland của Công ty TNHH Lê Chính.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện, VP, P.KTHT, P.TNMT, CAH, TTr. HĐND–UBND TT Đất Đỏ)

Công ty TNHH
Lê Chính

Khang

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội thảo về các giải pháp phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn thị trấn Phước Hải.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(HLHPN huyện mời)

Hội trường
UBND TT Phước Hải

 

- 8 giờ, Dự Hội nghị tổng kết ngành giáo dục năm học 2018-2019.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 15 giờ 30, Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp thường kỳ UBND huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường B

 

Chiều

- 14 giờ, Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp về công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2019.

PCT và Ban Pháp chế HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

       

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Lễ Công bố Quyết định thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

 

Đất Đỏ, ngày 10 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác