Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 19/8/2019 đến 23/8/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 19/8/2019 đến 23/8/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 19/8/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Tham dự kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH (khóa XI) về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ công tác số 1 – BCĐQCDCCS huyện mời)

Hội trường
UBND xã Láng Dài

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(TTr. HĐND tỉnh mời)

Hội trường B
Trung tâm HCCT tỉnh

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 21/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2019 trên địa bàn huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTV HU

 

- 9 giờ 30, Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 22/8/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 23/8/2019

Cả ngày

- 8 giờ 30, Khảo sát tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực du lịch.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện, VP, P.KTHT, P.TCKH, P.TNMT, P.LĐTBXH, BQLKDL, TTr. HĐND–UBND: Phước Hải, Phước Long Thọ, Lộc An)

Thị trấn Phước Hải,
xã Phước Long Thọ, xã Lộc An

Gấm

 

 

Đất Đỏ, ngày 17 tháng 8 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác