Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 09/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Kiểm tra công tác quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, sĩ số học sinh tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo Thông báo của Huyện ủy)

Các trường học

Khang

- 8 giờ 30, Dự cuộc họp bốc thăm lịch thi và triển khai một số nội dung để chuẩn bị tham gia Hội thi Tự hào đảng quang vinh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(BTC Hội thi mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 10/9/2019

Sáng

- 08 giờ 30, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND xã Phước Long Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND xã Phước Long Thọ

Gấm

- 09 giờ 30, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND xã Long Tân.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND xã Long Tân

Gấm

Chiều

- 14 giờ, Dự họp nghe các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND thị trấn Phước Hải.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND thị trấn
Phước Hải

Khang

- 14 giờ, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND thị trấn Đất Đỏ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND thị trấn Đất Đỏ

Khang

Thứ Tư, ngày 11/9/2019

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tập huấn Luật Bí mật Nhà nước.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Hội trường A

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 12/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường A

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

- 14 giờ, Dự làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1504/QĐ-TTr.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(ĐTT mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 14 giờ, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND xã Long Mỹ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND xã Long Mỹ

Gấm

- 15 giờ, Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động HĐND xã Phước Hội.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND, các Ban HĐND huyện, VP huyện)

HĐND xã Phước Hội

Gấm

- 17 giờ, Dự Lễ hội Trung thu năm 2019.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

TTVHTTTT huyện

 

Thứ Sáu, ngày 13/9/2019

Sáng

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Chiều

 

       

 

- 16 giờ, Dự bàn giao công việc của Ban Pháp chế HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(L/đ: TTr. HĐND huyện, BPC HĐND huyện, VP)

Phòng họp B

 

 

Đất Đỏ, ngày 06 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác