Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 23/9/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

Chiều

- Rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp bất thường) - HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 24/9/2019

Sáng

- Rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp bất thường) - HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp bất thường) - HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Gấm, Khang

Thứ Tư, ngày 25/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Long Thọ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Phước Long Thọ mời)

Đảng ủy xã Phước Long Thọ

 

Thứ Năm, ngày 26/9/2019

Sáng

- Rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Thường trực, các Ban HĐND xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Gấm, Khang

Thứ Sáu, ngày 27/9/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Tổ biên tập KTXH, QPAN thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 2

Thường trực HĐND huyện

 

(Tổ biên tập mời)

Phòng họp A

 

Chiều

- 15 giờ, Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức - Nội vụ

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường HU

 

 

Đất Đỏ, ngày 20 tháng 9 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác