Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/11/2019 đến 22/11/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/11/2019 đến 22/11/2019

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 18/11/2019

Sáng

- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

- 8 giờ, Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Chủ tịch
HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Ấp Tân Hòa,
xã Long Tân

 

 

- 8 giờ, Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Ấp Phước Lộc,
xã Phước Hội

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 19/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trển địa bàn huyện" làm việc với Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

Phòng họp A

Khang

 

- 8 giờ 30, Dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thường trực HĐND huyện

 

(Phòng GDĐT mời)

Hội trường A

 

 

- 8 giờ 30, Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát "Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục các đối tượng tại xã, thị trấn"

Ban Pháp chế HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

UBND
xã Láng Dài

Gấm

 

Chiều

- 14 giờ, Dự làm việc với Đảng ủy xã Láng Dài về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã Láng Dài

 

 

- 14 giờ, Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát "Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục các đối tượng tại xã, thị trấn"

Ban Pháp chế HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

UBND xã
Phước Hội

Gấm

 

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Sáng

- 7 giờ, Dự Họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thường trực HĐND huyện

 

(Trường THPT VTS mời)

Trường THPT VTS

 

 

- 7 giờ 15, Dự Họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thường trực HĐND huyện

 

(Trường THPT DBM mời)

Trường THPT Dương Bạch Mai

 

 

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Đảng ủy xã Phước Long Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường UBND xã Phước Long Thọ

 

 

- 8 giờ 30, Khảo sát hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới cho cánh đồng Thẩy.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Thị trấn Đất Đỏ

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 21/11/2019

Sáng

- 8 giờ 30, Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trển địa bàn huyện" làm việc với UBND xã Láng Dài, UBND xã Long Tân

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

UBND xã
Láng Dài, Long Tân

Gấm

 

Chiều

- 14 giờ, Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trển địa bàn huyện" làm việc với UBND thị trấn Đất Đỏ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

UBND thị trấn
Đất Đỏ

Khang

 

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019

Sáng

- 8 giờ, Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trển địa bàn huyện" làm việc với UBND thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, xã Phước Hội.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Thông báo)

UBND thị trấn
Phước Hải, xã Lộc An, xã Phước Hội

Gấm

 

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NC/TW của BCH Trung ương (khóa XI); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X); sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI).

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị giao ban lần thứ Bảy giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường trực HĐND huyện

 

(TTr. HĐND tỉnh mời)

UBND huyện
Long Điền

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 16 tháng 11 năm 2019

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác