Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 17/02/2020 đến 21/02/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 17/02/2020 đến 21/02/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 17/02/2020

Sáng

- 7 giờ 15, Dự lễ chào cờ đầu tuần.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 18/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Tổ công tác số 4 góp ý Báo cáo chính trị Đảng bộ xã Long Tân.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ công tác số 4 mời)

Phòng họp B

 

 

- 9 giờ 30, Dự họp Tổ công tác số 4 góp ý Báo cáo chính trị Đảng ủy khối Xã hội.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Tổ công tác số 4 mời)

Phòng họp B

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 19/02/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp

BTVHU

 

 

- 9 giờ, Dự họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện, NK 2020-2025 (lần 7).

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp

BTVHU

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 20/02/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVHTTTT
huyện

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

- 8 giờ 30, Khảo sát dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Thị trấn
Phước Hải

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Phiên họp Thường trực HĐND huyện lần thứ 41.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Gấm, Khang

 

 

Đất Đỏ, ngày 16 tháng 02 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác