Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/3/2020 đến 20/3/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/3/2020 đến 20/3/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 16/3/2020

Sáng

- 8 giờ 15, Dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về nội dung, thời gian tiếp xúc cử tri chuyên đề của HĐND huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Đại hội Chi bộ Công ty Công trình Đô thị huyện, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị)

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Chi bộ CTCTĐT mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Thứ Ba, ngày 17/3/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Chi bộ Công ty Công trình Đô thị huyện, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức)

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Chi bộ CTCTĐT mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp xét duyệt văn kiện Đại hội của Đảng ủy Ngân hàng - Thống kê - Bảo hiểm, Đảng ủy Quản lý Dự án - Đất đai, Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Thứ Tư, ngày 18/3/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

- 9 giờ, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 19/3/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Ban KTNS HĐND tỉnh mời)

Văn phòng
Sở NNPTNT

 

 

- 8 giờ 30, Dự buổi làm việc của Huyện ủy với Đoàn Chủ tịch Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

- 10 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về đề án nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 20/3/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp xét duyệt văn kiện Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

Thứ Bảy, ngày 21/3/2020

Sáng

- 9 giờ, Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về quy trình công tác cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

- 9 giờ 30, Dự họp xét duyệt văn kiện Đại hội các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 13 tháng 3 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác