Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 23/3/2020 đến 27/3/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 23/3/2020 đến 27/3/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 23/3/2020

Sáng

- 9 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến về Đề án nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 24/3/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 25/3/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Thường trực Huyện ủy về các nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện trong năm 2020.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 8 giờ 30, Dự họp góp ý Đề án Nâng tầm Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, thị trấn Phước Hải.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(UBND huyện mời)

Phòng họp A

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 26/3/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện cho ý kiến về Đề án nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 9 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp BTVHU

 

 

- 10 giờ, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến về Đề án nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2020-2025

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường Huyện ủy

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 27/3/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác