Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06//2020 đến 10/4/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 06//2020 đến 10/4/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 06/4/2020

Sáng

- Xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 07/4/2020

Cả ngày

- Xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/4/2020

Cả ngày

- Xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 09/4/2020

Cả ngày

- Xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 10/4/2020

Cả ngày

- Xử lý công việc tại cơ quan.

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác