Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 20/4/2020 đến 24/4/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 20/4/2020 đến 24/4/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 20/4/2020

Cả ngày

- 10 giờ, Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Thứ Ba, ngày 21/4/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
TTVHTTTT huyện

 

Chiều

- 15 giờ, Dự họp góp ý văn kiện Đại hội của Đảng ủy Văn phòng huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Thứ Tư, ngày 22/4/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/4/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/4/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 18 tháng 4 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác