Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 27/4/2020 đến 01/5/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 27/4/2020 đến 01/5/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 27/4/2020

Cả ngày

- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 56.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường TTVHTTTT huyện

 

Thứ Ba, ngày 28/4/2020

Sáng

- 9 giờ, Dự Lễ giỗ lần thứ 47 của AHLLVTND-LS Nguyễn Thị Hoa

Thường trực HĐND huyện

 

(UBND TT Đất Đỏ mời)

Đền Liệt sỹ
TT Đất Đỏ

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/4/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 30/4/2020

Cả ngày

- Nghỉ Lễ nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/5/2020

Cả ngày

- Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 01/5.

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 25 tháng 4 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác