Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 04/5/2020 đến 08/5/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 04/5/2020 đến 08/5/2020

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

 

Thứ Hai, ngày 04/5/2020

Sáng

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến về các nội dung góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

Thứ Ba, ngày 05/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

- 8 giờ 30, Tiếp công dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND huyện

Ban TCD huyện

L/đ: TTr. HĐND huyện, Ban PC, Ban KT-XH, UBKT.HU, UBMTTQVN, VP, TTra, P.TNMT, CNVPĐKĐĐ

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Gấm

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 06/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ Chín – Quốc hội khóa XIV.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường
Huyện ủy

 

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

Thứ Năm, ngày 07/5/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự làm việc với Tổ công tác số 6 của tỉnh về văn kiện, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 08/5/2020

Sáng

- 8 giờ 30, Dự họp giải quyết kiến nghị cấp giấy CNQSD đất của 06 hộ dân thuộc dự án Cụm Công nghiệp Long Mỹ trước đây do Công ty TNHH Tân Thành Tâm giữ.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Gấm

 

- 9 giờ 30, Họp Phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng lần thứ 42 chuẩn bị cho kỳ họp HĐND bất thường, Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo thư mời)

Phòng họp A

Gấm, Khang

 

Chiều

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

Đất Đỏ, ngày 25 tháng 4 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác