Lịch công tác HĐND Lịch công tác HĐND

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

CQ
chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

C.Viên

Thứ Hai, ngày 11/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Khối Xã hội.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng bộ Khối Xã hội mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự Hội nghị phản biện Dự thảo báo cáo và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND huyện

 

(UBMTTQVN huyện mời)

Hội trường B

 

Thứ Ba, ngày 12/5/2020

Sáng

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Khối Xã hội.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng bộ Khối Xã hội mời)

Hội trường
Huyện ủy

 

Chiều

- 14 giờ, Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Huyện ủy mời)

Phòng họp
BTVHU

 

Thứ Tư, ngày 13/5/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện đi cơ sở.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 14/5/2020

Cả ngày

- Thường trực HĐND huyện xử lý công việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15/5/2020

Sáng

- 08 giờ, Dự khảo sát cùng Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về việc đánh bắt thủy sản bằng hình thức tận diệt gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ tại địa bàn thị trấn Phước Hải.

Thường trực HĐND huyện

 

(HĐND tỉnh mời)

Thị trấn
Phước Hải

 

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ xã Lộc An.

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Lộc An mời)

Hội trường
UBND xã Lộc An

 

Sáng

- 08 giờ 30, Dự kỳ họp thứ Mười Bảy – HĐND huyện (kỳ họp bất thường).

Thường trực HĐND huyện

 

(Theo Kế hoạch)

Hội trường B

Gấm, Khang

Chiều

- 14 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Ngân hàng – Thống kê – Bảo hiểm.

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng bộ NH-TK-BH mời)

CN Ngân hàng NNPTNT

 

Thứ Bảy, ngày 16/5/2020

Sáng

 

       

 

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ Ngân hàng – Thống kê – Bảo hiểm. (Cả ngày)

Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng bộ NH-TK-BH mời)

CN Ngân hàng NNPTNT

 

- 8 giờ, Dự Đại hội Đảng bộ xã Lộc An. (Cả ngày)

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

(Đảng ủy xã Lộc An mời)

Hội trường
UBND xã Lộc An

 

 

Đất Đỏ, ngày 09 tháng 5 năm 2020

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Tải về Lịch công tác