Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2013
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
 

Số:          /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
 
 
          Đất Đỏ, ngày      tháng     năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống
 tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
 trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân"  năm 2013
 
Thực hiện Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" (gọi tắt là Đề án) trên địa bàn huyện Đất Đỏ từ năm 2012 đến năm 2016; theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Công văn số 1022/HĐPH ngày 12/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phấn đấu trong năm 2013, 70% báo cáo viên pháp luật cấp huyện theo dõi, thực hiện công tác PBGDPL, công tác phòng, chống tham nhũng thuộc cơ quan tư pháp, thanh tra được quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến tại địa phương;
b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các văn bản liên quan, Công  ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Yêu cầu
a) Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chung.
b) Các hoạt động triển khai Đề án bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.
c) Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
d) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.
II. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHUNG
1.  Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2013.
2. Xây dựng Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2013;
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2013.
3. Tổ chức các cuộc họp (phân công công việc, triển khai Đề án, đánh giá các hoạt động, góp ý...) và kiểm tra việc thực hiện Đề án;
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Thanh tra huyện.
- Thời gian hoàn thành: Đột xuất theo yêu cầu công việc phát sinh; cả năm.
4. Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Thời gian hoàn thành: Cuối năm 2013.
III. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng
a) Phát hành Sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức, viên chức; tài liệu "Tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012)";
b) In tái bản và phát hành 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã biên soạn năm 2012 để cấp phát hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án.
c) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở;
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2013.
2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
Xây dựng 02 mô hình điểm: Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện và tại xã Long Tân.
a) Xây dựng mô hình điểm tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện:
- Nội dung thực hiện:
+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công chức, viên chức cơ quan;
+ Xây dựng pa nô, áp phích về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan;
+ Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng trong công chức, viên chức cơ quan;
+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2013.
b) Xây dựng mô hình điểm tại xã Long Tân:
- Nội dung thực hiện:
+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho "nhóm nòng cốt" tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư;
+ Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư (có thể lồng ghép trong các cuộc họp ở các ấp, tổ dân cư);
+ Xây dựng pa nô, áp phích về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn  xã;
+ Tổ chức các buổi thông tin lưu động, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Long Tân.
- Cơ quan phối hợp: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2013.
3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng của Đề án
a) Các lớp tập huấn, bồi dưỡng bao gồm:
02 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp và Thanh tra, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã.
b) Nội dung tập huấn:
+ Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực chuyên ngành.
+ Thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các phòng ban, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2013.
4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên Đài Truyền thanh huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tại các xã, thị trấn.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2013.
b) Xây dựng các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của huyện (thông tin về công tác PBGDPL, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi – đáp pháp luật…).
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2013.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch.
2. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động chung của Đề án có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.
3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Phòng Tư pháp lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2013 gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định để triển khai các hoạt động. Căn cứ vào nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí cho các cơ quan tham gia thực hiện Đề án. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án có trách nhiệm sử dụng, quyết toán phần kinh phí được giao với Ủy ban nhân dân huyện sau khi thực hiện xong công việc theo quy định pháp luật về tài chính.
4. Chế độ thông tin, báo cáo
Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2013 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 15 tháng 11 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu pháp sinh vướng mắc, đề nghị Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phảm ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) để hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UB MTTQ VN và các đoàn thể huyện;
- Website huyện Đất Đỏ;
- Đài Truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, PTP.                    
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Lợi
(Đã ký)

 


Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 3266789