Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẤT ĐỎ TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT THEO VĂN BẢN SỐ 9177/UBND-VP NGÀY 26/7/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo văn bản số 9177/UBND-VP ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cụ thể như sau:

I. ĐỐI VI DOANH NGHIỆP, HP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH (GỌI TẮT LÀ NGƯI SỬ DNG LAO ĐỘNG)

Được vay vốn trả lương ngừng việc, vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, được hưởng lãi suất cho vay, mức vay, thời hạn vay, đảm bảo tiền vay khi đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Điều kiện người sử dụng lao động đưc vay vốn trả lương cho ngưi lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

a) Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà ớc có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thi gian t ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022

- Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nưc có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

3. Mức vay, thời hạn vay, thời hạn giải ngân

a) Vay vốn trả lương ngừng việc

Mức vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng (Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ).

b) Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất

Mức vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

c) Thời hạn giải ngân

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7/2021 được thực hiện 1 lần, thời hạn giải ngân đến hết ngày 05/4/2022.

4. Lãi suất vay: 0%/năm (không phần trăm); Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Bảo đảm tiền vay: Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

6. Phương thức cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến người sử dụng lao động.

7. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

II. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THỰC HIỆN

Khi người sử dụng lao động (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) cung cấp đầy đủ các điều kiện dưới đây thì thực hiện cho vay kịp thời theo văn bản Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/07/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cụ thể:

1. Hồ sơ vay vốn do người sử dụng lao động cung cấp (gọi tắt khách hàng)

Phải tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

1.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

1.1.1. Hồ sơ vay vốn khách hàng cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội lần đầu gồm:

a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

b) Danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

1.1.2. Hồ sơ vay vốn khách hàng cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội các lần vay tiếp theo đối với khách hàng trả lương ngừng việc gồm

- Các hồ sơ nêu tại Tiết a, b, đ Điểm 1.1.1 Khoản 1 Mục II văn bản này.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại Tiết c, d Điểm 1.1.1 Khoản 1 Mục II văn bản này nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

1.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

1.2.1. Hồ sơ vay vốn khách hàng cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội lần đầu gồm

a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động, Mẫu số 12c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b/13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/ Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).

e) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

1.2.2. Hồ sơ vay vốn khách hàng cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội các lần vay tiếp theo đối với khách hàng vay vốn trả lương cho ngưòi lao động phục hồi sản xuất gồm

- Các hồ sơ nêu tại Tiết a, b Điểm 1.2.1 Khoản 1 Mục II văn bản này.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại Tiết c, d, đ, e Điểm 1.2.1 Khoản 1 Mục II văn bản này nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu..

2. Thời NHCSXH gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn: khách hàng nộp chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

 (Đính kèm:

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

- Văn bản số 9177/UBND-VP ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19).

*** Đường dây nóng liên lạc để hướng dẫn cho vay: Phòng giao dịch Ngân hàng CHÍNH SÁCH XÃ HỘI huyện Đất Đỏ.

Số điện thoại:

* 0254.3688.369 hoặc 0988.390.093 gặp ông Đức - Giám đốc;

* 0254.3688.977 hoặc 0913.327.977 gặp bà Dung - Phó giám đốc;

* 0254.3688577 hoặc 0933.368.687 gặp bà Tuyền - Tổ trưởng Tổ KHNV.

Đây là gói hỗ trợ lãi suất 0%/năm, lãi suất quá hạn lãi suất 12%/năm. Nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay là 7.500 tỷ đồng từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/2022.

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến người sử dụng lao động.

PGD Ngân hàng CSXH huyện Đất Đỏ - Minh Đức


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 20
Tất cả: 3266718

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ