Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội

Tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo

Trên địa bàn huyện hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành và Tinh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Số người theo đạo có khoảng 21.400 người, chiếm 28% dân số toàn huyện. Trong đó, Phật giáo có khoảng 15.000 người.

Nhiều năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động đồng bào các tôn giáo trên địa bàn ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tích cực thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Phật tử Linh quang tịnh xá Hòn Một trao quà cho hộ nghèo.

Trước hết, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hiểu rõ và thực hiện theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, phối hợp với các ban, ngành, chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của huyện có liên quan đến công tác tôn giáo cho các vị chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ, kịp thời thăm hỏi động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chức sắc, tín đồ các tôn giáo để kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng. Thường xuyên động viên đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo". Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đồng bào có đạo ý thức tự giác vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

 Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện còn đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động tối đa mọi khả năng đóng góp của nhân nhân trong việc xây dựng và phát triển địa phương, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau trong khối đại đoàn kết dân tộc. MTTQ các cấp của huyện còn chú trọng phát huy vai trò của các cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, hướng dẫn và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào có đạo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành chức năng hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân. 

 Trong phong trào thi đua, MTTQ các cấp đã tích cực vận động đồng bào có đạo đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hàng năm, có trên 90% gia đình Công giáo đạt gia đình văn hóa; thực hiện tốt quy ước nông thôn mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được duy trì; tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động xã hội từ thiện. Riêng trong năm 2018, các tổ chức tôn giáo này đã vận động được 6 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, chăm sóc nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi… đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 29.800 lượt người nghèo, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Từ những hoạt động trên, đồng bào có đạo đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. 

Chính vì thế, để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết các tôn giáo, bà Nguyễn Thị Cẩm Yến – Chủ tịch UBMTTQVN huyện cho rằng, cần đa dạng về phương pháp, hình thức tuyên truyền giúp cộng đồng tôn giáo nhận thức đầy đủ hơn quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách tôn giáo. Đồng thời, sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở theo hướng chuyên sâu. Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa, gắn nội dung chính trị với các giá trị văn hóa truyền thống yêu nước của nhân dân, làm cho công tác tuyên truyền của MTTQ có sức lan tỏa, động viên được lòng tự hào dân tộc của chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo, khai thác giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo./.

Thùy Linh.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1764237

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Huyện Đất Đỏ

Hỏi đáp

 

CSDL Quốc gia về Văn bản pháp luật

 

Email công vụ