VĂN BẢN VĂN BẢN

Download Chương trình công tác tuyên giáo năm 2017

Đọc tiếp »

Download Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016  

Đọc tiếp »

Download Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2016  

Đọc tiếp »

Download Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016  

Đọc tiếp »