NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Huyện Đất Đỏ gồm 6 xã, 2 thị trấn với tổng số hộ dân đầu năm 2011 là 16.003 hộ/70.971 nhân khẩu; Cơ cấu kinh tế của huyện là “Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ - du lịch”. Đa số nhân dân sống bằng...

Đọc tiếp »
Phương hướng đến năm 2020 (08:42 | 26/06/2013)

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; để từng hộ nghèo, người nghèo hiểu biết, phấn đấu vươn lên thoát...

Đọc tiếp »

I. Thực trạng và những định hướng quy hoạch phát triển kinh tế của huyện: 1. Thực trạng: Huyện Đất Đỏ được được tách ra và thành lập vào cuối năm 2003 theo Nghị định 152/NĐ-CP của...

Đọc tiếp »