LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Lịch công tác tuần từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

 

Ngày
Nội dung
Lãnh đạo
CQ chuẩn bị
Thành phần
Địa điểm
C.Viên
Thứ Hai, 21/5/2018
Sáng
- 7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần
 
 
CB, CC, VC, nhân viên làm việc tại
Trung tâm HC-CT huyện
Trung tâm
HC-CT huyện
 
- 8 giờ, Tiếp công dân, doanh nghiệp
Chủ tịch
Ban Tiếp
công dân
L/đ: TTra, P.TNMT, TT.PTQĐ, UBKT.HU, VP.HU, VP.HĐND&UBND, CNVP.ĐKĐĐ
Trụ sở Tiếp công dân
 
- 9 giờ 15, Họp nghe báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh đến năm 2030
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Dự Lễ Trao huy hiệu Đảng
Chủ tịch +
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
HT Huyện ủy
 
- 14 giờ Họp Thường trực Ủy ban tỉnh nghe báo cáo quy hoạch vị trí sân bay chuyên dùng Lộc An, Đất Đỏ
PCT L.V.Hòa
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 14 giờ, Họp thẩm định phương án dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
UN.PKTHT
 
(Sở Tài chính mời)
Sở Tài chính
 
Thứ Ba, ngày 22/5/2018
Sáng
- 08 giờ 30, Dự giao ban Khối Nội chính và nghe b/c kết quả thực hiện chỉ đạo của TTrTU, UBND tỉnh về giải quyết KNTC
Chủ tịch
 
(Tỉnh ủy mời)
Văn phòng TU
 
- 8 giờ, Giao ban công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện
PCT L.V.Hòa
TTPTQĐ
L/đ: PTNMT, TTPTQĐ, PKTHT, BQLDA, PTCKH, CNVPĐK, UBND các xã, thị trấn
Phòng họp B
Danh
- 9 giờ 30, Họp đánh giá công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và biện pháp đôn đốc thi hành các QĐ xử phạt VPHC
PCT L.V.Hòa
P.TP
L/đ: P.TP, P.KTHT, P.TNMT, P.GDĐT, P.YT, P.NNPTNT, P.LĐTBXH, P.VHTT, CA huyện, BCHQS huyện, ĐBP.PH, UBND các xã, thị trấn
Phòng họp A
Gấm
- 9 giờ, Họp BCS Đảng UBND tỉnh:
1. Nghe báo cáo dự thảo KHHĐ thực hiện Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng;
2. Thông qua CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 20 về tăng cường công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và NQ số 21 về công tác dân số
UN.PLĐTBXH+ PYT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Chiều
- 14 giờ, Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Chủ tịch +
PCT L.V.Hòa
 
(Huyện ủy mời)
HT Huyện ủy
 
- 14 giờ, Làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện
PCT L.V.Hòa
 
L/đ: VP, P.TNMT, P.KTHT, P.TP
Phòng họp A
Danh
- 14 giờ, Họp BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo NQ phát triển đô thị Long Hải; NQ về chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
UN.PNNPTNT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Tư, ngày 23/5/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Thường trực Huyện ủy
Chủ tịch
 
(Huyện ủy mời)
Phòng họp BTV
 
- 8 giờ 30, Dự công bố quyết định kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ tịch
 
Theo kế hoạch
Phòng họp B
Nam
- 8 giờ 30, Dự Hội nghị Tổng kết công tác PCCC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
PCT L.V.Hòa
PKTHT, CSPCCC số 4
(Theo kế hoạch)
Hội trường B
Danh
- 8 giờ 30, Khảo sát việc thực hiện chính sách, PL về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
UN.PTNMT
 
(HĐND huyện mời)
Các xã, thị trấn
 
Chiều
- 14 giờ, Họp tập thể lãnh đạo UBND huyện:
 + Cho ý kiến đối với các tờ trình, đề xuất của các cơ quan;
 + Thông qua báo cáo KTXH 06 tháng đầu năm 2018;
  + Cho ý kiến đề xuất các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
Chủ tịch,
Các PCT
 
TTr.HU + TTr.HĐND, các đơn vị thành viên UBND huyện
Phòng họp B
Nam
- 14 giờ 30, Xử lý việc giãn tiến độ thực hiện và mở rộng DA Trại SX tôm giống công nghệ sinh học của Công ty Ngọc Tùng
UN.PTCKH
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
- 15 giờ, Thông qua Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh
UN.PVHTT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Năm, ngày 24/5/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Họp Tiểu ban nội dung góp ý dự thảo Báo cáo thành tựu 15 năm thành lập huyện
Chủ tịch
P.TCKH
Thành viên Tiểu ban nội dung
Phòng họp B
Sa
- 9 giờ 30, Họp thông qua dự kế hoạch xây dựng huyện NTM đến năm 2020
Chủ tịch
P.NNPTNT
Theo thư mời
Phòng họp B
Gấm
Chiều
- 14 giờ, Họp Hội đồng Kỷ luật công chức
Chủ tịch
PNV
(Thành viên Hội đồng)
Phòng họp A
Khang
- 15 giờ, Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn
Chủ tịch
PNV
(Thành viên Hội đồng)
Phòng họp A
Khang
- 14 giờ Nghe Báo cáo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế 2015-2020 và tầm nhìn 2030
UN.PYT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Sáu, ngày 25/5/2018
Sáng
- 8 giờ 30, Dự họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 9
Chủ tịch
 
(HĐND huyện mời)
Phòng họp A
Khang
Chiều
- 14 giờ, Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Chủ tịch +
PCT L.V.Hòa
PNV
(TTHU + Theo kế hoạch)
Hội trường B
Thư
-14 giờ, Nghe báo cáo QH sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và XD NTM vùng dân tộc thiểu số
UN.PTCKH
+ PNNPTNT
 
(UBND tỉnh mời)
VP.UBND tỉnh
 
Thứ Bảy + Chủ nhật, ngày 26/5 + 27/5/2018
Sáng
- 08 giờ, Dự khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII
PCT Đ.T.Hồng
 
(UBND tỉnh mời)
SVĐ Bà Rịa
 
Cả ngày
- Trực xử lý công việc đột xuất
Chủ tịch
 
P.CVP H.Đ.Tường, Khang (TH),
Hồng (VT), Tâm (TX)
 
 

 

Đất Đỏ, ngày 18 tháng 5 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Download Lịch công tác