Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Phước Hội
02:00 | 09/01/2018 Print   E-mail    

Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo là những nét nổi bật trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã  xã Phước Hội trong những năm qua.
 
Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Phước Hội đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban chỉ đạo của xã đã tập trung lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể  phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Với chủ trương lồng ghép phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua khác như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... đã huy động tốt tiềm năng, nội lực trong nhân dân đầu tư xây dựng hạ tầng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo.
 
Mô hình trồng khoai mài trên đất cát đem lại lợi nhuận cao.
 
Từ một xã thuần nông, do kết hợp tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua khác, nông dân xã đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới. 
 
Kết quả đạt được từ phong trào dân vận khéo đã khẳng định sự lãnh đạo, định hướng đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự chủ động trong điều hành của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong toàn xã trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn từng bước được thực hiện. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng các mô hình khuyến nông được coi trọng. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được duy trì và phát triển. Số hộ khá, giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm qua các năm; theo số liệu điều tra mới nhất, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 86  hộ,chiếm tỷ lệ 3,28% theo tiêu chí mới . Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cũng luôn được coi trọng, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung trí tuệ, phát huy nguồn lực của địa phương, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức trên giao. Đặc biệt, nhờ khéo tuyên truyền, vận động mà các hộ dân đã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong tham gia xây dựng quy hoạch đất đai, quy hoạch sản xuất, quy hoạch mạng lưới giao thông. Mọi chủ trương của huyện, của xã đều được đưa xuống để nhân dân bàn bạc, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời từ ý kiến của nhân dân cũng giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nắm rõ hơn những vấn đề bức xúc trong nhân dân, hiểu rõ những gì dân đang cần, chia sẻ, tháo gỡ, tạo sự đồng thuận giữa người dân với cấp ủy, chính quyền.
 
Mô hình “Cứng hóa đường làng, ngõ xóm” của xã Phước Hội.
 
Một  điều  đáng ghi nhận là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã. Thông qua thực hiện Pháp lệnh Dân chủ, nhiều ý kiến phản hồi từ phía người dân về tư thế, tác phong, quan hệ giao tiếp với nhân dân; những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính đã được các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu, điều chỉnh, sửa chữa. Theo đó, phong cách người cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, cán bộ làm công tác dân vận theo lời dạy của Bác Hồ ngày càng được thể hiện rõ nét trên từng công việc được giao. Việc gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân luôn được cán bộ, công chức quan tâm rèn luyện, thực hiện.
 
Có thể noi, những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua dân vận khéo đạt được trong thời gian qua đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
 
 Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã tiếp tục phát huy tính sáng tạo, dựa vào cộng đồng để đẩy mạnh các phong trào thi đua;lấy cán bộ, đảng viên, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư làm hạt nhân để kết hợp phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua khác, làm cho phong trào thực sự có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng địa phương ổn định, phát triển nhanh, bền vững. /.
 
Thanh Nghi.