Liên kết website Liên kết website
Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7
02:06 | 06/09/2018 Print   E-mail    

Sáng 30-7, Đảng ủy thị trấn Phước Hải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cho hơn 200 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn thị trấn.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Ông Nguyễn Văn Trận – Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Hải triển khai nội dung hội nghị.
 
Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân./.
 
Thùy Linh – Minh Tài.