KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC TỔ CHỨC/ CÔNG DÂN

 

     Nhằm giúp UBND Huyện Đất Đỏ có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. UBND Huyện Đất Đỏ đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

1. Thái độ của CBCC UBND Huyện Đất Đỏ đối với Đơn vị:
Vui vẻ, quan tâm

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Việc giữ gìn hồ sơ do Đơn vị nộp của UBND Huyện Đất Đỏ: Tiếp nhận, xử lý và bảo quản hồ sơ

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

2. Chất lượng xử lý hồ sơ của UBND Huyện Đất Đỏ đối với các hồ sơ của Đơn vị nộp: Chính xác, khách quan

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Thời gian UBND Huyện Đất Đỏ xử lý các hồ sơ của Đơn vị:
Thực hiện thời gian đã cam kết
 
 
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN !